Hopp til hovedinnhold

Likestillingsrapport

Cloud Connection AS fokuserer på å fremme likestilling og forhindre forskjellsbehandling, og dette er en integrert del av selskapets strategi samt inkludert i retningslinjene som er tilgjengelig for alle ansatte i personalhåndboken. Vi er engasjert i å skape en inkluderende arbeidskultur og verdsetter mangfold som en kilde til styrke, innovasjon og bærekraft. Vi erkjenner at ulike perspektiver, bakgrunner og erfaringer er med på å skape et dynamisk og respektfullt arbeidsmiljø. Vi er forpliktet til å sikre at alle våre ansatte har like muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, funksjonshemming, seksuell orientering eller alder. Vi jobber aktivt for å forhindre diskriminering, trakassering og enhver form for urettferdig behandling i vår organisasjon.

kvinner og menn i møterom

Hvordan vi jobber med likestilling

I Cloud Connection jobber vi kontinuerlig med tiltak for å oppnå målene om likestilling og mangfold, og har i 2023 gjennomført en omfattende kartlegging av vår arbeidsplass for å identifisere status og områder for forbedring. Selskapet følger opp dette arbeidet blant annet gjennom kvartalsvis rapportering av KPIer knyttet til kjønnsbalanse og regelmessige medarbeiderundersøkelser. Vi er bevisste på målene i våre rekrutteringsprosesser og utvikler retningslinjer, rutiner og opplæringsprogrammer som fremmer likestilling, mangfold og respekt.

Vi legger vi til rette for å kombinere arbeid og familieliv med fleksible ordninger hva angår arbeidssted og -tid. Vi tilbyr også deltidsstillinger til ansatte som har behov for dette i ulike livsfaser og situasjoner.

Vi har implementert en systematisk tilnærming for å identifisere diskrimineringsrisikoer. Dette inkluderer jevnlige medarbeiderundersøkelser, samtaler med ansatte og analyse av HR-data. Formålet er å avdekke mulige risikoer knyttet til kjønn, etnisitet, religion, funksjonshemming, seksuell orientering og alder.

I 2023 har vi ikke identifisert vesentlige risikoer knyttet til likestilling og diskriminering.

Arbeidsmetodikk

Selskapet har aktivitets- og redegjørelsesplikt i henhold til likestilling- og diskrimineringsloven § 26. Denne redegjørelsen er basert på kravene i loven, der det beskrives hvilke plikter arbeidsgiver har til å arbeide aktivt for likestilling og mot diskriminering. Plikten innebærer at vi jobber aktivt, målrettet og planmessig, og iverksetter forebyggende tiltak selv om det ikke er kjent diskriminering eller ulikheter.

Tilstand

Selskapet hadde gjennom 2023 et gjennomsnitt på 121 ansatte. Tabellen under viser fordelingen på kjønn og lønnsforskjell mellom kvinner og menn på ulike stillingsnivåer. Stillingsnivåene i Cloud Connection er definert basert på ansvarsområder, beslutningsmyndighet og kompetansekrav. Nivå 1 inkluderer alle ansatte med lederansvar.

Tabell med overblikk over lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

* Lønnsforskjell viser avviket mellom gjennomsnittslønn for kvinner og menn. Menn har høyere lønn.

Styret i Cloud Connection bestod i 2023 av en kvinne (20%) og fire menn.

Selskapet har i 2023 hatt to deltidsansatte, begge kvinner. Det er ingen som jobber ufrivillig deltid. Det er ingen midlertidig ansatte. Det var tre kvinner og tre menn som tok ut foreldrepermisjon i 2023. Kvinner tok ut 56 uker, inkludert 16 uker svangerskapspermisjon, og menn tok ut 17 uker.

Selskapets ansatte hadde i 2023 totalt 1 340 sykedager, tilsvarende 4.7%, hvorav sykefravær over åtte uker var 1.8% og korttidsfravær var 3.0%. Det har ikke forekommet noen skader eller ulykker i forbindelse med arbeidet.

Konklusjoner og funn

Resultatene av vårt likestillingsarbeid i 2023 har ikke avdekket noen vesentlige nye risikoområder eller noen avdekkede tilfeller av diskriminering. Vi forventer at de planlagte tiltakene vil fortsette å forbedre likestillingen i vår virksomhet og bidra til et enda mer inkluderende arbeidsmiljø.

Våre vurderinger viser at diskriminering innen rekruttering er et mulig risikoområde. Her har vi revidert prosessene og implementert nye rutiner og sjekklister. Det er også potensiell risiko knyttet til lønnsforskjeller, som vi jobber med gjennom fokus på karriereutvikling og tilrettelegging. Vi har implementert fleksible arbeidstider for å støtte ansatte med behov for dette. Vi arbeider også aktivt med lederopplæring som omfatter likestilling og mangfold. Dette arbeidet planlegger vi å fortsette med og ser at vi har forbedringspotensial.

Avslutning

Cloud Connection vil fortsette sitt engasjement for likestilling og mangfold. Vi vil jevnlig evaluere og forbedre våre tiltak for å sikre at alle ansatte har like muligheter til å trives og lykkes i vårt selskap. Vi vil ha kontinuerlig dialog med våre ansatte og ha et økt fokus på mangfold, lederutvikling, rekruttering og øvrige aktiviteter som bidrar til å fremme likestilling.